Career

   บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 โดยทีมงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาซอฟท์แวร์ธุรกิจและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรแบบครบวงจร (Turnkey) ด้วยผลงานคุณภาพ และเป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้าตลอดมาบริษัทเปิดรับสมัครงานเพื่อรองรับการขยายงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

System Analysis 1 ตำแหน่ง Marketing 1 ตำแหน่ง
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ทางด้าน Relational Database
 • มีประสบการณ์ทางด้าน MS SQL Server, Delphi, VB, Crystal Report
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป บุคลิกดี
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรีสาขาการตลาด,หรือสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีใจรักทางด้านบริการและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นชอบค้นคว้าในสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตัวเอง
โปรแกรมเมอร์ 2 ตำแหน่ง (ผลตอบแทนดี) Implement Software 2 ตำแหน่ง
 • ชาย/หญิงทางด้าน MS SQL Server,Delphi ,VB,Crystal Report ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล (DBMS)
 • รักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์รักการค้นคว้าในสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตัวเอง
 • ชาย/หญิงมีความรู้ทางด้าน MS SQL Server, Delphi, VB, Crystal Report Microsoft Word, Exel
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันของลูกค้าได้
 • มีประสบการณ์รักการค้นคว้าในสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตัวเอง
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่การตลาด 2 ตำแหน่ง
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารการตลาดเพื่อใช้ในงานสัมมนา เทรดโชว์ งานอีเว้นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ออกพบลูกค้า ออกงานอีเว้นต่างๆ
 • ทำ online marketing ต่างๆ เช่น SEO,PPC, Facebook, Blog
 • วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ online marketing
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
 • กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
 • สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
 
Web Developer 3 ตำแหน่ง
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบและพัฒนาระบบตามข้อกำหนดความต้องการ
 • ออกแบบและพัฒนา Web Services ต่างๆ
 • ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 • ทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 1- 5 ปี และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีผู้สมัครเป็นชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด.)
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บอย่างน้อย 1-5 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานของเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นต้องมี SQL Server, Javascript, C#, CSS, JQuery, JSON, HTML5, Java, Object C, Swift, Kotlin
  และ/หรือเทคโนโลยีเว็บอื่น ๆ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า)
 • สามารถเขียน Stored procedure และ Function เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skill)
 
Implement & Support 3 ตำแหน่ง
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานของลูกค้าเพื่อประยุกต์การใช้งานกับโปรแกรม
 • ควบคุมและดำเนินโครงการตามเป้าหมาย และแผนที่กำหนด
 • แนะนำวิธีการใช้งานระบบ เพื่อที่จะสามารถทำให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทดสอบ Software ก่อนนำไป Implement
 • ประสานงานในการ Implement รวมถึงติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
 • อบรมการใช้งานและ Support ผู้ใช้งานเมื่อติดปัญหาการใช้โปรแกรม
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 1- 3 ปี
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีผู้สมัครเป็นชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด.)
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีใจรักในงานบริการ (Service mind)
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skill)
 • ชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความรู้ในระบบ ERP (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีเบื้องต้น จนไปถึงการลงบันทึกบัญชี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
สวัสดิการบริษัท
 
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบิกค่าทำฟันได้
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 

 

สนใจติดต่อ บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด
48/262 ซอย รามคำแหง 104 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร (02) 729 4013-5

Download ใบสมัครและส่งมาที่บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด
หรือแนบไฟล์ส่งมา ที่ E-MAIL : lapadrada.c@systempro.co.th


Download ใบสมัครงาน SystemPro ERP Software Solution :: Download ใบสมัครงาน