Financial Application

           Financial Application ของ บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด นั้นประกอบด้วย ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) ระบบบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable) ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) ระบบการจัดสรรปันส่วนบัญชี ระบบควบคุมงบประมาณ (Budget Control)

           โดยระบบ Financial Application ทั้งหมดสามารถทำงานประสานสอดคล้องกันไดัเป็นอย่างดี ทำให้ระบบ Financial Application ของ บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด นั้นตอบสนองได้ทุกความต้องการขององค์กรของท่าน และ ยืดหยุ่นต่อการทำงาน ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำต่างให้ความไว้วางใจในระบบ Financial Application ของเรา หากองค์กรของท่านสนใจระบบ Financial Application ของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลประกอบการ ทางเรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษา และติดตั้งใช้งาน ระบบ Financial Application ของเรานั้นพร้อมให้คำปรึกษาและอยู่เคียงข้างความสำเร็จของของท่าน

Financial Application ประกอบด้วย

  • ระบบบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable) เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ เจ้าหนี้โดยระบบนี้จะเชื่อมโยงกับ ระบบจัดซื้อ ของระบบได้โดยอัตโนมัติ ตั้งเจ้าหนี้เมื่อบันทึกรับสินค้าและลดหนี้เมื่อบันทึกคืนสินค้า ซึ่งค่าใช้จ่ายทุกชนิดอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันการค้นหาข้อมูลสามารถทำได้ อย่าง สะดวกรวดเร็ว และยังสามารถรองรับใบกำกับภาษีทุกขั้นตอน (การตั้งหนี้,การลดหนี้ และ การจ่าย) และออกรายงานภาษีซื้อโดยอัตโนมัติ เป็นต้น... Distribution Read more ระบบบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)

  • ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ บันทึกลูกหนี้ยกมารายการตั้ง/เพิ่มหนี้และ ลดหนี้โดยตรง หรือเชื่อมโยงกับระบบขายอัตโนมัติ รายได้ทุกชนิดอยู่ในฐานข้อมูล เดียวกันการค้นหาข้อมูลสามารถทำได้สะดวกรวดเร็ว รองรับเอกสารใบกำกับภาษีทุก ขั้นตอน (การตั้งหนี้,การลดหนี้,ใบสำคัญรับ) และออกรายงานภาษีขายโดยอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีแยกประเภท ได้ทันที (Online)เป็นต้น... Distribution Read more ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)
  • ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นการลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติจากรายการต่างๆ จากรายการต่าง ๆ โปรแกรมจะตรวจสอบความถูกต้องในการลงบัญชี ก่อนการบันทึกลงในฐานข้อมูล สามารถเริ่มงานจากระบบเดิมที่มีอยู่ได้รวดเร็ว ไม่ต้องบันทึกข้อมูล ใหม่ข้อมูลจากรายงานต่างๆ สามารถจะ Export เข้า Excel หรือ Word ได้ เป็นต้น... Distribution Read more ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

  • ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) รองรับระบบบัญชีสินทรัพย์(IFRS) และการคำนวณค่าเสื่อมของกรมสรรพากร เป็นระบบจัดการบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรได้โดยละเอียด ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รหัสกลุ่ม รหัสหน่วยงาน / สาขาที่ใช้งาน, รหัสที่ตั้งสินทรัพย์, รหัสผู้ขาย,ข้อมูล กรมธรรม์ประกันภัย,อ้างอิงเอกสารการซื้อสินทรัพย์ฯลฯ สามารถคำนวณค่าเสื่อมประจำ เดือนได้ง่าย และยังสามารถสอบถามข้อมูลการลงบัญชีได้สะดวกรวดเร็วและ สามารถแสดงรายงานเปรียบเทียบ ระหว่างค่าเสื่อมบริษัทกับสรรพากร เพื่อดูผลต่างค่าเสื่อมได้ เป็นต้น... Distribution Read more Fixed Asset

  • ระบบการจัดสรรปันส่วนบัญชี เป็นระบบที่ออกแบบสำหรับธุรกิจ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยเฉพาะ ความหลากหลายของกองทุนจำนวนกองทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นภาระอย่าง มากในการจัดทำรายงานจัดสรรปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนต่างๆ การจัดทำงบกองทุน ระบบนี้จะช่วยประหยัดเวลาจากงานหลายสัปดาห์ให้เหลือเพียงไม่กี่นาที ถูกต้องรวดเร็ว ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายสามารถเชื่อมกับข้อมูลส่วนหน้า (Front) ได้โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดทำงบได้หลายรูปแบบได้ด้วยตนเอง

  • ระบบควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ระบบควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงินประมาณที่กำหนด ใช้ควบคุมการใช้ จ่ายให้อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย และจำนวนเงินที่ใช้ สามารถ ควบคุม ตั้งแต่ก่อนออกใบสั่งซื้อมั่นใจในการควบคุมและป้องกันเหตุการณ์การใช้จ่าย เกินก่อนสายเกินไป