Distribution Application

Distribution Application

           Distribution Application ของ บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด นั้นประกอบด้วย ระบบบริหารงานขาย และ จัดการงานขาย (Sale Management) ระบบผลประโยชน์ฝ่ายขาย (Sale Commission) ระบบจัดซื้อ (Purchase Order) ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ระบบขายหน้าร้าน(Point Of Sales ) ระบบงานบริการหลังการขาย (Service Center) ระบบวิเคราะห์การขาย (Sale Analysis)

           โดยระบบ Distribution Application ทั้งหมดสามารถทำงานประสานสอดคล้องกันไดัเป็นอย่างดี ทำให้ระบบ Distribution Application ของ บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด นั้นตอบสนองได้ทุกความต้องการขององค์กรของท่าน และ ยืดหยุ่นต่อการทำงาน ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำต่างให้ความไว้วางใจในระบบ Distribution Application ของเรา

           หากองค์กรของท่านสนใจระบบ Distribution Application ของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลประกอบการ ทางเรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษา และติดตั้งใช้งาน ระบบ Distribution Application ของเรานั้นพร้อมอยู่เคียงข้างความสำเร็จของของท่าน

Distribution Application ประกอบด้วย

  • ระบบบริหารงานขาย และ จัดการงานขาย (Sale Management) เป็นระบบการขายและการบริหาร สามารถดูสินค้าที่จะขายได้ในจอเดียวกัน และ ช่วยการตัดสินใจในการขายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเช็คข้อมูลของลูกค้าเป็นระบบสนับสนุนการขายที่เชื่อมโยงกับระบบควบ คุมสินค้าคงคลังแบบ On - Line ซึ่งสามารถ ตอบสนองการขายสินค้าได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ในคลัง เพราะสามารถเรียกดูรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการ เช่น เครดิต หรือ ราคาเดิมที่เสนอสามารถสอบถามข้อมูล สรุปยอดขายเปรียบเทียบตามลูกค้าหรือ สินค้า / สรุปยอดขายเทียบตามเป้าขาย
    และสามารถสอบถามข้อมูลการรับชำระของใบกำกับภาษี เป็นต้น... Distribution Read more Sale Management

  • ระบบผลประโยชน์ฝ่ายขาย (Sale Commission) เป็นระบบจัดการผลประโยชน์ของฝ่ายขาย ระบบสามารถจัดสรรอัตราค่าตอบแทนให้กับ พนักงานขายโดยตรง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบขายอัตโนมัติที่มีการออกแบบได้ อย่างลงตัว สามารถแบ่งระดับของคอมมิชชั่นได้หลายระดับตามแต่การกำหนดขององค์กรนั้นๆ และยังสามารถบันทึกอัตราค่าคอมมิชชั่น แตกต่างกัน ตามตำแหน่งในหน่วยงานได้ เช่น ระดับตำแหน่งหัวหน้า เป็นต้น... Distribution Read more Sale Commission

  • ระบบจัดซื้อ (Purchase Order) เป็นระบบสนับสนุนการจัดซื้อเป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อจัดการกับระบบ สั่งซื้อที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น กับผู้ซื้อและ ผู้ขายได้อย่างลงตัวสามารถจัดการ วิธีการต่าง ๆ รวมถึงรักษาความสัมพันธ์กับผู้ขายได้ ช่วยในการควบคุมปริมาณสินค้า คงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม สามารถสอบถามประวัติสินค้าคงเหลือประวัติการสั่งซื้อ เช่น วันที่ ราคา จำนวน และจากผู้ขายได้สมบูรณ์เป็นต้น... Distribution Read more Purchase Order

  • ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control) เป็นระบบช่วยจัดการกับระบบสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม สามารถสอบถามประวัติสินค้าคงเหลือ ประวัติการสั่งซื้อเช่น วันที่ ราคา จำนวน และจากผู้ขายได้สมบูรณ์ รองรับหน่วยได้หลายระดับ เช่น หน่วยซื้อ, หน่วยเก็บ, หน่วยขาย, หน่วย BOM เป็นต้น... Distribution Read more Inventory Control

  • ระบบขายหน้าร้าน เป็นระบบบริหารจัดการ ณ จุดขาย( POS )ซึ่งรองรับการออก ใบกำกับภาษี ออกใบเสร็จอย่างเต็มรูปแบบได้ โดยเชื่อมโยงกับระบบกับระบบบัญชีได้แบบ On-Line เป็นต้น...

  • ระบบบริการหลังการขาย (Service Center), และบริหารการรับประกันเพื่อรักษาฐานลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และความมั่งคงให้กับกิจการ เป็นโปรแกรม ที่จะช่วยบริหารการติดต่อลูกค้า, การนัดหมาย, การติดตามงานค้าง และการบริหารงานขายเบื้องต้น เป็นต้น... Distribution Read more ระบบบริการหลังการขาย (Service Center)

  • ระบบฝากขาย (Consignment) ทำให้การบริหารสต๊อกสินค้าฝากขายสะดวกสบาย ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน รองรับรหัสสินค้าในรูปแบบบาร์โค๊ดหมดปัญหากับตรวจเช็คสินค้า พร้อมรายงานวิเคราะห์...Distribution Read more ระบบฝากขาย (Consignment)

  • ระบบวิเคราะห์การขาย (Sale Analysis) สามารถรวบรวมข้อมูลสถิติการขายจากระบบใบสั่งสินค้า และใบส่งสินค้า มาสรุปเพื่อการวิเคราะห์การขาย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ว่าลูกค้าแต่ละรายซื้อสินค้าอะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าไร พนักงานขายแต่ละคนขายสินค้าอะไรบ้าง ยอดขายเท่าไร และมีผล กำไรอย่างไร สินค้ากลุ่มใดมียอดขายสูง ลูกค้าแต่ละกลุ่มซื้อสินค้าประเภทใดบ้าง เพื่อประโยชน์ในการประเมิน และวาง แผนการขายต่อไป เป็นต้น... Distribution Read more Sale Analysis