IFRS 16 LEASE SOFTWARE


“มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเช่า ฉบับใหม่ ( IFRS16 ) สัญญาเช่าแทบทุกสัญญา
( ยกเว้น สัญญาเช่าระยะสั้นอายุไม่เกิน 12 เดือน และสัญญาเช่าที่มีมูลค่าไม่เกิน US $5,000 )
ต้องรับรู้สินทรัพย์ และหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อแสดงข้อมูลในงบการเงิน ทาง SystemPro ได้พัฒนา
อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ลืมไปเลยกับการใช้ Excel ในการคำนวณสัญญาเช่าแบบเดิมๆ”

IFRS 16 KEY FEATURE

คุณสมบัติที่สำคัญ

บริหารจัดการข้อมูลสัญญาเช่าของคุณ

ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน

ประหยัดงบประมาณ

คำนวณอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

สร้างใบสำคัญลงบัญชีให้อัตโนมัติ

ตรงตามมาตรฐานสัญญาเช่า ฉบับใหม่ IFRS16

Tags: IFRS 16 software , IFRS 16 Lease software , IFRS 16 Lease , IFRS 16 , IFRS-16 , IFRS 16 software , โปรแกรมคำนวณสัญญาเช่า IFRS 16 , IFRS 16 Lease software , โปรแกรมลงบัญชี IFRS 16 , โปรแกรมลงบัญชีสัญญาเช่า , account for lease ifrs16, TFRS16, โปรแกรม TFRS16, โปรแกรมสัญญาเช่า